Modulair

Platform voor
samenwerkingsverbanden

Platform voor
samenwerkings-
verbanden

Het INDIGO platform bevat de basisfunctionaliteit waarmee samenwerkingsverbanden aanvragen van scholen kunnen verwerken. Indigo is is gebruiksvriendelijk en biedt veel overzicht in de werkstromen doordat het gebruik maakt van een geavanceerd workflow management systeem.

Indigo platform

Het INDIGO platform bestaat uit een beveiligde omgeving waarbinnen samenwerkingsverbanden aanvragen van scholen kunnen verwerken. Indigo is gebruiksvriendelijk en biedt veel overzicht in de werkstromen doordat het voorzien is van een geavanceerd workflow management systeem. Dossiers kunnen naar wens veilig gedeeld worden met derde partijen zoals gemeente en ouders.

INDIGO kan worden uitgebreid met een of meerdere modules welke volledig integraal binnen het platform kunnen worden opgenomen.

INDIGO

Modules

Deze module voorziet in de volledige afhandeling van aanvragen voor Toelaatbaarheidsverklaringen (V)SO en SBO en verlengingen hiervan. Het door het samenwerkingsverband gehanteerde aanvraagformulier kan volledig binnen INDIGO worden opgenomen. De beoogde (V)SO of SBO school kan de TLV digitaal uit Indigo halen.

Kenmerken

 • Aanmeldformulier volledig digitaal op te nemen in Indigo;
 • Duidelijke instructies voor de school;
 • Dossier toewijzen aan extern deskundige voor geven advies;
 • Procedure voor het ophalen van de TLV door (V)SO of SBO school plaatsing;
 • Automatische signaleringen (V)SO en SBO school plaatsing;
 • Mogelijkheid tot uitnodigen van derden voor een vergadering met inzage in de dossiers;
 • Uitgebreide rapportagemogelijkheden met filters en export naar Excel;
 • Alle belangrijke stappen in de dossierverwerking zijn transparant inzichtelijk.

Met deze module kunnen aanvragen voor Toelaatbaarheidsverklaringen tot het Praktijkonderwijs worden afgehandeld. Indigo is voorzien van een rekenmodule waarbij de leerachterstanden op de vier hoofdvakgebieden automatisch worden berekend. Indigo berekent automatisch aan de hand van de criteria een systeembeoordeling. INDIGO is voorzien van de landelijke lijst van screening- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor LWOO en PrO.

Kenmerken

 • Berekening Leerachterstanden op de hoofdvakgebieden;
 • Automatische Systeembeoordeling aan de hand van de landelijke criteria voor LWOO/PrO;
 • Dossier toewijzen aan extern deskundige voor geven advies;
 • Toelaatbaarheidsverklaring PrO worden digitaal afgegeven;
 • Monitor functie waarbij jaarlijks dossiers opnieuw kunnen worden behandeld en niveau van ondersteuning kan worden bepaald;
 • Mogelijkheid tot uitnodigen van derden voor een vergadering met inzage in de dossiers.

Binnen de FLEX Module kunnen alle trajecten worden opgenomen waarvoor geen specifieke module beschikbaar is. Het is zo opgezet dat alle ‘eigen’ trajecten binnen het samenwerkingsverband binnen de workflow van INDIGO zijn op te nemen. Hier vallen bijvoorbeeld bovenschoolse voorzieningen (OPDC of een voorziening voor Hoogbegaafdheid) onder.

Kenmerken

 • Veilige en AVG-proof uitwisseling van gevoelige gegevens tussen de betrokken partijen;
 • Mogelijkheid tot het organiseren van een Meer Partijen Overleg (MPO);
 • Mogelijkheid tot het uitnodigen van derden bij het MPO met toegang tot de dossiers;
 • Toelaatbaarheidsverklaring PrO worden digitaal afgegeven;
 • Monitor functie waarbij jaarlijks dossiers opnieuw kunnen worden behandeld en niveau van ondersteuning kan worden bepaald;
 • Mogelijkheid tot uitnodigen van derden voor een vergadering met inzage in de dossiers.

Centrale registratie van Zorgwekkend verzuim en Thuiszitters ten behoeve van de ‘uitvraag thuiszitters’ op Samenwerkingsverband niveau. INDIGO registreert hierbij alle gegevens die nodig zijn voor de inspectie rapportage. Desgewenst kan toegang verschaft worden aan besturen, scholen en eventueel andere betrokken partijen zoals leerplicht, inspectie of jeugdzorg.

Kenmerken

 • Veilige en AVG-proof uitwisseling van gevoelige gegevens tussen de betrokken partijen;
 • Automatische generatie van de Inspectierapportage;
 • Toegangsmogelijkheid voor leerplicht, inspectie of jeugdzorg;
 • Er hoeft geen dubbele administratie bijgehouden te worden doordat betrokken partijen toegang hebben tot het centrale dossier;
 • Automatische bepaling van ‘Thuiszitters’;
 • Altijd een recent beeld van de huidige situatie.

Naast de registratie van Zorgwekkend verzuim en Thuiszitters, staat bij in deze module de aanpak en voortgang centraal. De Module helpt bij het inzichtelijk maken van keuzes en gepleegde acties in een traject. De aanpak biedt inzicht, is meetbaar, voldoet aan de wet en is voor ieder samenwerkingsverband aan te passen t.a.v. o.a. het arrangementen aanbod. Maatwerktrajecten kunnen eenvoudig aan een OPP worden gekoppeld en zo nodig, gemeld worden volgens de Variawet. De inspanningen op het terugdringen van verzuim, thuiszitten en het effect daarvan kan in overzichten worden weergegeven. Deze geven inzicht in de inspanningen en resultaten op swv, bestuur- en schoolniveau. Aan deze module is een training verbonden over een methodiek die scholen en samenwerkingsverbanden in staat stelt om hun verzuimaanpak en de resultaten daarvan inzichtelijk te maken. Hierdoor wordt een cultuur gewaarborgd van professioneel omgaan met schoolverzuim en maatwerk in Passend Onderwijs.

Kenmerken

 • Inzicht in aanpak en voortgang verzuim;
 • Eigen maatwerktrajecten aanbod kunnen worden opgenomen;
 • Overzichten met inspanningen op terugdringen van verzuim en effecten hiervan;
 • Training inbegrepen voor borgen van cultuur van professioneel omgaan met schoolverzuim;
 • Follow-up traject na hervatten schoolgang.

De contactmodule bevat de mogelijkheid om een contactformulier op de website van het samenwerkingsverband te plaatsen waarmee vervolgens een koppeling naar INDIGO gemaakt kan worden. Vragen van ouders, scholen van buiten het samenwerkingsverband of professionals komen zo direct overzichtelijk in Indigo terecht. Deze vragen kunnen vervolgens worden afgehandeld of worden doorgezet naar een ander traject.